Adatvédelmi szabályzat

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ISMERTETÉSE

a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 122/2013. sz. törvény (a továbbiakban: "törvény") 15. szakasza alapján

1. Az üzemeltető azonosító adatai: az üzleti feltételek 1. pontjában meghatározottak.
2. A közvetítő azonosító adatai: nincs.
3. A személyes adatok feldolgozásának célja: a megrendelt és eladott áruk megfelelő és helyes kiszállítása céljából, a megadott hozzájárulás értelmében.
4. Személyes adatok listája: utónév, vezetéknév, titulus, lakcím, e-mail cím, telefonos elérhetőség.
5. A személyes adatok feldolgozásáról a személlyel közölt kiegészítő információk:
6. A kért személyes adatok önkéntes megadására vonatkozó ismertetés; az Általános Üzleti Feltételek 10. pontjának 1. alpontjában.
7. A hozzájárulás érvényességi ideje: a hozzájárulás megadásától számított 5 év.
8. Harmadik felek, ha előreláthatóan vagy feltételezhetően személyes adatokat adnak át nekik: nem alkalmazandó.
9. Címzettek, ha előreláthatóan vagy feltételezhetően személyes adatokat adnak át nekik: nem alkalmazandó.
10. Harmadik országok, ha előreláthatóan vagy feltételezhetően személyes adatok továbbítására kerül sor ezekbe az országokba: nem alkalmazandó.
11. A személyes adatok nyilvánosságra hozatalának formája: nem kerül nyilvánosságra.


Tájékoztatás az érintett személy jogairól:

  1. Az érintett személy jogosult arra, hogy írásos úton a következőket kérje az adatkezelőtől:

- igazolást arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem,

- a személyes adatoknak az információs rendszerben történő, a törvény 15. § (1) bekezdésének a)-e) pontjai hatálya alá tartozó kezeléséről szóló, általánosan érthető formában történő tájékoztatást;


- általánosan érthető formában pontos tájékoztatást arról a forrásról, ahonnan személyes adatait feldolgozásra kapta,

- az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok általánosan érthető formában történő felsorolását,


- az adatkezelés tárgyát képező helytelen, hiányos vagy elavult személyes adatok helyesbítését vagy megsemmisítését, azon személyes adatok megsemmisítését, amelyek adatkezelésének célja megszűnt;

- az adatkezelés tárgyát képező személyes adatainak megsemmisítését, amennyiben törvénysértés történt,- személyes adatainak zárolását a hozzájárulás érvényességi idő lejárta előtti visszavonása miatt, ha az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatokat.

- Az érintett személy joga csak akkor korlátozható, ha a korlátozás külön jogszabályból következik, vagy ha annak alkalmazása sértené az érintett védelmét, vagy sértené más személyek jogait és szabadságait.

  1. Az érintett személy jogosult arra, hogy írásbeli kérelem alapján tiltakozzon az adatkezelőnél:

- azon személyes adatainak feldolgozása ellen, amelyekről úgy véli, hogy azokat jelenleg vagy a jövőben közvetlen üzletszerzési céllal, a hozzájárulása nélkül dolgozzák fel, és kérheti azok megsemmisítését,

- a 10. § (3) bekezdés d) pontjában említett személyes adatoknak a postai forgalomban történő közvetlen üzletszerzési célú felhasználása, illetve a 10. § (3) bekezdés d) pontjában említett személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú átadása ellen.

3. Az egyéb jogokat közvetlenül a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 122/2013. sz. törvény szabályozza, és az érintettek jogait semmilyen módon nem érinti.

4. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden intézkedést a törvénynek megfelelően, és vállalja, hogy a biztonsági projektben elfogadott intézkedésekkel összhangban védi az összegyűjtött adatokat a véletlen és jogellenes sérülés és megsemmisülés, véletlen elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal, valamint a feldolgozás egyéb elfogadhatatlan formái ellen.

5. Az adatkezelő vállalja, hogy a személyes adatokat csak a jelen értesítésben meghatározott mértékben és feltételek mellett kezeli.

6. Az adatkezelő kijelenti, hogy nem adja ki a személyes adatokat más személyeknek. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat a megadott cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjti, és azokat kizárólag a gyűjtés céljának megfelelően kezeli.

7. Az adatkezelő köteles megőrizni az általa kezelt személyes adatok titkosságát. A titoktartási kötelezettség a személyes adatok feldolgozásának megszűnése után is fennáll.